Obchodné podmienky

Spoločnosť prevádzkujúca e-shop www.jphsystem.sk je zapísaná v obchodnom registri ako JPH SYSTEM, s.r.o.

Článok I.
Všeobecné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "VOP") upravujú práva a povinnosti spoločnosti JPH SYSTEM, s.r.o. so sídlom Pribinové sady 19/29, 018 51 Nová Dubnica, Slovenská republika, IČO / ID: 44 537 531,zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č. :21161R, poštová adresa:Pribinove sady 19/29, 018 51 Nová Dubnica (ďalej len "predávajúci") a kupujúceho (ďalej len "kupujúci") pri kúpe tovaru ponúkaného predávajúcim prostredníctvom elektronického obchodu na internetovej stránke predávajúceho www.jphsystem.sk a sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi kupujúcim a predávajúcim na diaľku prostredníctvom elektronického obchodu na internete (ďalej len "Kúpna zmluva"). (Predávajúci a Kupujúci spolu ďalej len "Zmluvné strany"). Nie sme platcami DPH.

Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa právne vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník, v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení a zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení. V prípade, ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa právne vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník, v platnom znení.

Prevádzka:

JPH SYSTEM, s.r.o.

Pribinove sady 19/29, 018 51 Nová Dubnica

Telefónne číslo: 0905 910 626

Email: posta@jphsystem.sk

Článok II.
Vymedzenie pojmov

 • Predávajúci (dodávateľ) - osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to podnikateľ, ktorý spotrebiteľovi ponúka alebo predáva výrobky alebo poskytuje služby a taktiež podnikateľ, ktorý priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodáva kupujúcemu výrobok.
 • Spotrebiteľ (kupujúci) - fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby pre osobnú potrebu alebo pre príslušníkov svojej domácnosti a ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.
 • Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom - je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.
 • Obchodné podmienky - zmluvné ustanovenia dohodnuté medzi predávajúcim a kupujúcim v tomto dokumente. Kupujúci v momente odoslania svojej objednávky potvrdzuje, že je oboznámený s týmito obchodnými podmienkami platnými v čase odoslania svojej objednávky a je nimi viazaný od momentu uzatvorenia kúpnej zmluvy. Kupujúci odoslaním svojej objednávky potvrdzuje, že pred uskutočnením svojej objednávky sa s týmito obchodnými podmienkami oboznámil.
 • Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o Kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky e-shopu na internetovej stránke www.jphsystem.sk a celková cena tohto tovaru, spracovaný systémom e-shopu.
 • Tovarom sa rozumejú všetky produkty uvedené v platnom cenníku Predávajúceho na internetovej stránke www.jphsystem.sk

Článok III.
Objednávka, uzavretie kúpnej zmluvy

 • Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých registračných formulárov.
 • Za podstatné náležitosti elektronickej objednávky sa považujú:
 • a) Identifikácia Kupujúceho, t.j. obchodné meno alebo meno a priezvisko, sídlo/bydlisko, IČO, DIČ, kontakt (telefónne číslo a e-mailová adresa)
 • b) Kód objednávaného tovaru podľa katalógu alebo tiež jeho popis;
 • c) Množstvo objednávaného tovaru;
 • d) Adresa miesta dodania tovaru (ak nebude tento údaj uvedený, má sa za to, že tovar má byť dodaný na adresu sídla/bydliska Kupujúceho);
 • e) Meno a priezvisko osoby oprávnenej k prevzatiu dodávaného tovaru (ak nebude tento údaj uvedený, má sa za to, že k prevzatiu dodávaného tovaru je oprávnený Kupujúci, prípadne akýkoľvek jeho zamestnanec).
 • Ak nebude objednávka obsahovať náležitosti podľa predchádzajúceho článku, je považovaná za neúplnú. Predávajúci sa v takom prípade pokúsi kontaktovať Kupujúceho a vyzvať ho k odstráneniu nedostatkov elektronickej objednávky a jej prípadnému spresneniu a/alebo doplneniu. Okamihom doručenia údajov spresňujúcich a/alebo doplňujúcich elektronickú objednávku Predávajúcemu sa elektronická objednávka považuje za úplnú.
 • Objednávka kupujúceho predstavuje návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho s návrhom kúpnej zmluvy kupujúcemu t.j. záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho. Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti, ktoré sú vymedzené kúpnou zmluvou a týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.
 • Predávajúci je povinný potvrdiť e-mailovou správou (na e-mailovú adresu Kupujúceho uvedenú v elektronickej objednávke) obsah elektronickej objednávky Kupujúceho inak platí, že k uzavretiu Kúpnej zmluvy medzi Zmluvnými stranami nedošlo. Kupujúci je povinný skontrolovať obsah elektronickej objednávky uvedený v e-mailovej správe Predávajúcim. V prípade zistenia nezrovnalostí týkajúcich sa obsahu elektronickej objednávky potvrdenej zo strany Predávajúceho, je Kupujúci povinný o tom upovedomiť Predávajúceho prostredníctvom e-mailovej správy zaslanej na e-mailovú adresu posta@jphsystem.sk
 • Predávajúci nezodpovedá za nedoručenie oznámenia z kuriérskej spoločnosti.
 • Po odoslaní objednávky obdržíte na svoju e-mailovú adresu automaticky vykonávané potvrdenie doručenia objednávky. Potvrdenie doručenia obsahuje údaje o tom, že predávajúcemu bola doručená objednávka, nie je však akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy. Následne Vám zašleme na e-mailovú adresu informáciu o tom, či bola Vaša objednávka akceptovaná.

Článok IV.
Storno objednávky, odstúpenie od kúpnej zmluvy

 • Storno objednávky

a) Kupujúci má právo stornovať elektronickú objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením zo strany Predávajúceho.
b) Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

- V prípade, ak objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť najmä pre chybne uvedené telefónne číslo, nedostupnosť, neodpovedá na e-maily atď.
- Tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, Predávajúci bude okamžite kontaktovať Kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že Kupujúci neprijme navrhnutú dohodu zo strany Predávajúceho a zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet v lehote 14-tich kalendárnych dní odo dňa zrušenia objednávky Predávajúcim.

 • Odstúpenie od kúpnej zmluvy

Podľa zákona 102/2014 Z.z., tovar zakúpený na internetovej stránke www.jphsystem.sk je možné vrátiť bez udania dôvodu najneskôr do 14 dní od jeho prevzatia.

Oznámenie kupujúceho o odstúpení od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu doručené emailom do skončenia doby pre odstúpenie a zároveň musí byť predávajúcemu riadne vrátený kompletný tovar v pôvodnom stave a so všetkými dokladmi a dokumentáciou, ktoré boli kupujúcemu dodané.
Tovar musí byť dodaný v pôvodnom stave a nepoškodený. K tovaru je kupujúci povinný pribaliť Faktúru.
Tovar vrátený na spôsob dobierky nebude predávajúcim prijatý.
Cena za vrátený tovar bude zákazníkovi vrátená bezodkladne po skontrolovaní vráteného tovaru, najneskôr do 14 dní od doručenia zásielky Predávajúcemu a to bankovým prevodom.
Odstúpením kupujúceho od kúpnej zmluvy sa kúpna zmluva od začiatku ruší.
V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok predávajúci nebude akceptovať odstúpenie od elektronickej objednávky a tovar bude vrátený na náklady kupujúceho naspäť.

Článok V.
Cenové podmienky

Kúpna cena tovarov ponúkaných Predávajúcim prostredníctvom internetovej stránky www.jphsystem.sk je uvedená vždy vedľa vybraného tovaru. Kúpna cena sa vždy uvádza s daňou z pridanej hodnoty, ak nie je uvedené inak.

Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne upraviť (zvýšiť/znížiť) ceny tovarov uvedené na internetovej stránke www.jphsystem.sk s tým, že nové ceny tovarov sú platné dňom ich zverejnenia na internetovej stránke www.jphsystem.sk. Pre Kupujúceho je vždy rozhodujúca cena tovaru uvedená pri tovare v čase odoslania objednávky Predávajúcemu. Prípadné zvýšenie alebo zníženie ceny tovaru Predávajúcim v čase od odoslania objednávky Kupujúcim po doručenie objednaného tovaru alebo v priebehu reklamačného alebo iného konania v súvislosti s vrátením alebo výmenou tovaru nemá vplyv na cenu už objednaného tovaru. Kupujúci si je vedomý, že v prípade zníženia ceny tovaru v čase od odoslania objednávky až po ukončenie prípadného reklamačného alebo iného konania v súvislosti s vrátením alebo výmenou tovaru, nemá nárok na vrátenie časti kúpnej ceny za tovar vo výške rozdielu medzi cenou tovaru v čase odoslania objednávky Predávajúcemu a cenou tovaru v čase po odoslaní objednávky Predávajúcemu. Predávajúci vyhlasuje, že v prípade jeho jednostranného zvýšenia ceny tovaru až po odoslaní objednávky Kupujúcim Predávajúcemu nemá nárok na úhradu peňažného rozdielu medzi cenou tovaru v čase odoslania objednávky Kupujúcim Predávajúcemu a cenou tovaru v čase po odoslaní objednávky Kupujúcim Predávajúcemu.

V prípade, ak sa na internetovej stránke www.jphsystem.sk objaví pri niektorom tovare cena evidentne chybná, napr. ak ide o tovar bežne dostupný a všeobecne známy a jeho cena sa odlišuje od ceny obvyklej, alebo z dôvodu chyby systému sa pri tovare objaví cena "0 EUR" alebo "1 EUR", Predávajúci nemá povinnosť tovar dodať za cenu chybnú, ale môže Kupujúcemu ponúknuť dodanie tovaru za cenu riadnu. Ak Kupujúci v tomto prípade s riadnou cenou tovaru nesúhlasí, môže od Kúpnej zmluvy odstúpiť.

Článok VI.
Platobné podmienky a spôsob platby

 • Platobné podmienky pri objednávke v rámci Slovenskej Republiky

Platby sa vykonávajú v EUR, pričom Predávajúci vyžaduje nasledujúci spôsob platby:

 • a) PLATBA PRI DODÁVKE NA DOBIERKU: Pri tomto spôsobe platby Kupujúci uhrádza celú sumu za tovar uvedený v elektronickej objednávke pri prevzatí na výdajnom mieste Zásielkovne / Z pointe, alebo doručením na adresu Poštovým kuriérom. Poplatok pri platbe na dobierku v hotovosti alebo platobnou kartou je 1€.
 • b) PLATBA VOPRED: Pri tomto spôsobe platby je Kupujúcemu zaslaný tovar po uhradení a pripísaní celej sumy tovaru uvedeného v elektronickej objednávke bankovým prevodom na účet JPHsystem s.r.o. Pre platby v EUR Číslo účtu v tvare IBAN: SK27 0900 0000 0003 6464 4245 , Variabilný symbol: použite číslo Vašej elektronickej faktúry. Ak platba nie je pripísaná na účte JPHsystem, s.r.o. do troch pracovných dní od odoslania záväznej objednávky, považuje sa kúpna zmluva od začiatku za zrušenú.

Článok VII.
Dodacie podmienky

Dodávky elektronicky objednaného tovaru budú podľa dostupnosti tovarov a prevádzkových možností Predávajúceho expedované v čo najkratšom termíne, obvykle od 1 pracovného dňa po pripísaní dohodnutej kúpnej ceny na účet Predávajúceho, a to na miesto dodania uvedené v elektronickej objednávke. O statuse elektronickej objednávky je Kupujúci upozornený emailom.
Kupujúci je vopred informovaný o termíne dodania objednávky prostredníctvom elektronickej pošty.
Vlastnícke právo k tovaru prechádza na Kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením kúpnej ceny.
Pri prevzatí tovaru je Kupujúci povinný skontrolovať, či obal, v ktorom je tovar zabalený, nie je poškodený a podpísať dokument o prevzatí zásielky. V prípade jeho poškodenia je nutné na mieste dodania tovaru spísať s prepravcom - kuriérskou službou protokol o zistených vadách spôsobených počas prepravy. Ak Kupujúci tovar prevezme aj napriek evidentnému poškodeniu obalu, Predávajúci neuzná prípadné neskoršie reklamácie z tohto dôvodu.
Za nepoškodenú, neotvorenú, originálnu zásielku sa považuje iba tá, ktorá nejaví známky poškodenia alebo podozrivej manipulácie s balíkom.

Článok VIII.
Poštovné a balné

Poštovné a balné v rámci Slovenskej Republiky:
Predávajúci si balné neúčtuje, ak je tovar zabalený štandardným spôsobom potrebným na uchovanie a ochranu tovaru pri preprave.

Výška poštovného pri platbe vopred na účet spoločnosti JPHsystem, s.r.o. je 5,50€ , alebo v sume 5,50 € priamo na adresu prostredníctvom Slovenskej pošty - balík na adresu.

Osobný odber - zdarma.

Doručujeme balíčky aj do Českej Republiky a iných krajín EU, cenu poštovného po dohode zašleme emailom.

.
Článok IX.
Záručné podmienky a záručná doba

Na dodávaný tovar je Kupujúcemu poskytnutá záručná doba 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť v deň odovzdania tovaru Kupujúcemu. Reklamovať je možné len zaplatený tovar zakúpený u Predávajúceho.

Pri uplatnení reklamácie je Kupujúci povinný doručiť na adresu sídla Predávajúceho reklamovaný tovar vrátane Požadovaných dokladov.

Tovar musí byť pri uplatnení reklamácie z hygienických dôvodov čistý, ak bude tovar znečistený, predávajúci môže po prijatí reklamácie takúto reklamáciu zamietnuť.

Kupujúci má právo na úhradu nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením oprávnených práv zo zodpovednosti za chyby na tovare a boli vynaložené skutočne a účelne.

Podrobnosti a postup pri reklamácii tovaru upravuje reklamačný poriadok zverejnený na internetovej stránke www.jphsystem.sk

Článok X.
Orgán dozoru

V zmysle zákona č. 128/2000 Z. z. o štátnej kontrole v znení platných noviel, všeobecným orgánom dozoru v ochrane spotrebiteľa na vnútornom trhu je Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI so sídlom v Trenčíne pre Trenčiansky kraj, Hurbanova 59, 911 01 Trenčín, odbor výkonu dozoru, tel. č. 032/6400 109, e-mail: tn@soi.sk

Postup reklamácie a výmeny tovaru

Reklamácia

Predávajúci zodpovedá za poškodenie, ktoré má tovar pri prevzatí kupujúcim a počas záručnej doby. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie tovaru spôsobené jeho používaním. Pokiaľ kupujúci zistí poškodenie, za ktoré zodpovedá predávajúci, je povinný bez zbytočného odkladu uplatniť reklamáciu u predávajúceho.

Postup reklamácie

 • Čo najskôr nás informovať emailom alebo telefonicky.
 • Poslať produkt späť na adresu prevádzky JPH SYSTEM s.r.o., Pribinove sady 19/29, 018 51 Nová Dubnica
  Reklamácie sa riešia v súlade s príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka.
 • V prípade, že reklamovaný tovar nie je možné vymeniť, alebo odstrániť závadu tovaru a kupujúci žiada odstúpenie od zmluvy, predávajúci je povinný zaslať hodnotu reklamovaného tovaru na účet kupujúceho a to do 14 dní odo dňa prijatia reklamovaného tovaru na sklad predávajúceho.

Odstrániteľné poškodenie:
Ak ide o poškodenie, ktoré možno odstrániť, kupujúci má právo, aby bolo bezplatne, včas a riadne odstránené. Predávajúci je povinný poškodenie bez zbytočného odkladu odstrániť.
Kupujúci môže namiesto odstránenia poškodenia požadovať výmenu veci, v prípade že závadu nemožno odstrániť ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť poškodenia a ak predávajúci má na sklade tovar, ktorý kupujúci chce vymeniť.
Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia poškodenia vymeniť chybnú vec za bezchybnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti a ak predávajúci má na sklade tovar, ktorý kupujúci chce vymeniť.
Ak kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa poškodenia po oprave alebo pre väčší počet poškodení vec riadne užívať, má právo na výmenu veci alebo právo od zmluvy odstúpiť, t.j. právo na vrátenie kúpnej ceny (právo výberu má kupujúci).

Neodstrániteľné poškodenie:
Ak ide o poškodenie, ktoré nemožno odstrániť a ktoré bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez chyby, kupujúci má právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť (právo výberu má kupujúci).
Ak ide o iné neodstrániteľné chyby (t.j. také, ktoré nebránia tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez chyby), kupujúci má právo na primeranú zľavu z ceny veci.
Vybavenie reklamácie nesmie trvať dlhšie ako 30 dní od uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty, ak reklamácia nebola vybavená, má kupujúci rovnaké práva, akoby išlo o poškodenie, ktoré nemožno odstrániť.
Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu doklad o reklamácii a o spôsobe jej vybavenia, a to aj vtedy, ak reklamácii nevyhovie na mieste a v celom jej rozsahu.
Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za poškodenie až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Ak dôjde k výmene veci, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia novej veci.
Kupujúci má právo na náhradu potrebných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením práva za zodpovednosti za poškodenie. Toto právo treba uplatniť u predávajúceho najneskôr do jedného mesiaca po uplynutí doby, v ktorej treba vytknúť poškodenie; inak právo zanikne.

Výmena tovaru

Kupujúci má právo do 14 kalendárnych dní od prevzatia tovaru požiadať o výmenu tovaru. Oznámenie kupujúceho o výmene tovaru musí byť predávajúcemu doručené emailom (posta@jphsystem.sk) do skončenia doby na výmenu tovaru(14 dní) a zároveň musí byť predávajúcemu riadne vrátený kompletný tovar v pôvodnom stave a obale so všetkými dokladmi a dokumentáciou, ktoré boli kupujúcemu dodané.

Tovar musí byť dodaný v pôvodnom stave, s visačkami, nepoškodený a bez známok používania. K tovaru je kupujúci povinný pribaliť Faktúru a vyplnený Výmenný formulár, ktorý je uverejnený na internetovej stránke www.jphsystem.sk kde uvedie okrem iných požadovaných údajov číslo účtu na ktorý majú byť vrátené peniaze.

Prepravné náklady pri výmene tovaru hradí kupujúci. Tovar vrátený na spôsob dobierky nebude prijatý.3,

Postup pri výmene tovaru

 • Čo najskôr nás informovať emailom alebo telefonicky
 • Tovar na výmenu vám obratom zašleme prostredníctvom výdajných miest Zásielkovne alebo Poštovým kuriérom.
 • V prípade, že vrátený tovar nie je možné vymeniť kupujúci žiada o odstúpenie od zmluvy, predávajúci je povinný zaslať hodnotu tovaru na účet kupujúceho a to do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy.

Článok XI.
Výmenný, reklamačný formulár a formulár na vrátenie

Kupujúci je povinný uviesť vo Formulári nasledujúce údaje:

 • Identifikácia Kupujúceho, t.j. meno a priezvisko alebo obchodné meno; trvalé bydlisko alebo sídlo;
 • Číslo elektronickej objednávky;
 • Popis tovaru, ktorý Kupujúci žiada zameniť a popis zameneného tovaru s uvedením kódu, farby, veľkosti, množstva, ceny tovaru;
 • Názov a číslo bankového účtu v tvare IBAN
 • Dátum a podpis Kupujúceho.

Ak Formulár nie je úplne vyplnený alebo k Formuláru nie je priložený doklad o kúpe a prevzatí tovaru (ďalej len "Požadované doklady"), Predávajúci vyzve telefonicky prípadne e-mailom Kupujúceho na doplnenie chýbajúcich údajov alebo priloženie chýbajúcich Požadovaných dokladov. Ak sa Predávajúcemu nepodarí opakovane telefonicky dovolať Kupujúcemu alebo Kupujúci nereaguje na e-mailovú výzvu Predávajúceho do 60 dní od prevzatia Formulára alebo Požadovaných dokladov Predávajúcim, Predávajúci si vyhradzuje právo nepokračovať vo vybavovaní predmetnej reklamácie / výmeny / vrátenia a tovar bude vrátený na náklady Kupujúceho späť Kupujúcemu na adresu uvedenú vo Formulári.

Ak spolu s vyplneným Formulárom a s Požadovanými dokladmi nie je priložený tovar, ktorý je predmetom reklamácie / výmeny / vrátenia, Predávajúci si vyhradzuje právo nepokračovať vo vybavovaní predmetnej záležitosti a má sa za to, že Kupujúci nemá v úmysle tovar reklamovať, vymeniť alebo vrátiť.

Tovar, ktorý je predmetom výmeny / vrátenia by nemal nesmie javiť na sebe známky používania. Predávajúci odporúča Kupujúcemu poistiť tovar, ktorý je predmetom reklamácie / výmeny / vrátenia. Riziko vzniku škody na tovare, ktorý je predmetom reklamácie / výmeny / vrátenia znáša Kupujúci až do okamihu prevzatia tohto tovaru Predávajúcim.

Predávajúci si vyhradzuje právo neprebrať tovar zaslaný Kupujúcim na dobierku.

Článok XII.

Darčekový poukaz

E-shop www.jphsystem.sk môže ponúkať darčekový poukaz na svoj tovar (ďalej aj ako "Darčekový poukaz").

Darčekový poukaz nie je viazaný na meno a je prenosný. Uplatniť ho v zmysle týchto VOP je oprávnená akákoľvek tretia osoba, ktorá sa Darčekovým poukazom preukáže.

Darčekový poukaz je možné uplatniť na nákup ľubovoľného tovaru v hodnote uvedenej na Darčekovom poukaze, pričom táto hodnota sa predkladateľovi Darčekového poukazu odpočíta z celkovej ceny tovaru.

Darčekový poukaz je platný 6 mesiacov od jeho zakúpenia a v tomto čase je možné si ho uplatniť v zmysle týchto VOP. Po skončení platnosti si Darčekový poukaz nie je možné uplatniť, pričom žiadna osoba nemá nárok na akúkoľvek refundáciu hodnoty Darčekového poukazu.

Darčekový poukaz je možné predložiť e-mailom na e-mailovú adresu posta@jphsystem.sk a v správe uvedie predkladateľ: svoje meno a priezvisko, číslo Darčekového poukazu a tovar o ktorý má záujem.

V prípade, ak predkladateľ nevyčerpal celú hodnotu Darčekového poukazu na tovar ponúkaný na e-shope www.jphsystem.sk, nemá nárok na akúkoľvek refundáciu nevyčerpanej časti.

Riadnym uplatnením Darčekového poukazu vzniká medzi predkladateľom a e-shopom www.jphsystem.sk zmluvný vzťah, ktorý sa ďalej riadi týmito VOP.

Článok XIII
Ochrana osobných údajov

1. Ochrana osobných údajov kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou, je poskytovaná zákonom č. 101/2000 Zb. O ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov.

2. Kupujúci súhlasí so spracovaním týchto svojich osobných údajov: meno a priezvisko, adresa bydliska, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo a dátum narodenia (ďalej spoločne všetko len ako "osobné údaje").

3. Kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim, a to pre účely realizácie práv a povinností z kúpnej zmluvy a pre účely vedenia používateľského účtu.Ak kupujúci nezvolí inú možnosť, súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim tiež pre účely zasielania informácií a obchodných oznámení kupujúcemu. Súhlas so spracovaním osobných údajov v celom rozsahu podľa tohto článku nie je podmienkou, ktorá by sama o sebe znemožňovala uzatvorenia kúpnej zmluvy.

4. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje (pri registrácii, vo svojom užívateľskom účte, pri objednávke uskutočnenej z webového rozhrania obchodu) uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene vo svojich osobných údajoch.

5. Spracovaním osobných údajov kupujúceho môže predávajúci poveriť tretiu osobu ako spracovateľa. Okrem osôb, ktoré prepravujú tovar, osobné údaje nebudú predané tretím stranám bez predchádzajúceho súhlasu kupujúceho.

6. Osobné údaje budú spracovávané po dobu neurčitú. Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.

7. Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol poučený o tom, že sa jedná o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov.

8. V prípade, že by sa kupujúci domnieval, že predávajúci alebo spracovateľ vykonáva spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života kupujúceho alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže:

8.1. požiadať predávajúceho alebo spracovateľa o vysvetlenie,

8.2. požadovať, aby predávajúci alebo spracovateľ odstránil takto vzniknutý stav.

9. Ak požiada kupujúci o informáciu o spracovaní svojich osobných údajov, je mu predávajúci povinný túto informáciu odovzdať. Predávajúci má právo za poskytnutie informácie podľa predchádzajúcej vety požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na poskytnutie informácie.

Článok XIV.

Zasielanie obchodných oznámení a ukladanie cookies

1. Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo podnikom predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení predávajúcim na elektronickú adresu kupujúceho.

2. Kupujúci súhlasí s ukladaním tzv. Cookies na jeho počítač. V prípade, že je nákup na webovej stránke možné vykonať a záväzky predávajúceho z kúpnej zmluvy plniť, bez toho aby dochádzalo k ukladaniu tzv. Cookies na počítač kupujúceho, môže kupujúci súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať.

Článok XV.
Záverečné ustanovenie

Pri nákupe tovaru na internetovej stránke www.jphsystem.sk sa predpokladá zo strany Kupujúceho znalosť technických možností Internetu a prijatie technológiou podmienených možných problémov.

Predávajúci nezodpovedá za škody spôsobené chybným pripojením na internetovú stránku www.jphsystem.sk. Ochrana počítača, prípadne údajov nachádzajúcich sa v počítači zaťažuje Kupujúceho.

Predávajúci upozorňuje, že informácie uvedené na internetovej stránke www.jphsystem.sk môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia.

Predávajúci nenesie voči inej strane zodpovednosť za priame, nepriame alebo mimoriadne škody, spôsobené použitím informácií z internetovej stránky www.jphsystem.sk.

Predávajúci môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť tovar uvedený na internetovej stránke www.jphsystem.sk. Všetky fotografie a obrázky na stránke www.jphsystem.sk podliehajú zákonu o ochrane duševného vlastníctva a ich použitie bez predošlého súhlasu je trestné. Predávajúci si vyhradzuje právo tieto VOP kedykoľvek zmeniť a/alebo doplniť. Zmeny a/alebo doplnky týchto VOP vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na internetovej stránke www.jphsystem.sk. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré medzi nimi vzniknú z právnych vzťahov na základe zmluvy alebo súvisiacich zmlúv, vrátane sporov o platnosť, výklad a zánik tejto zmluvy, budú prednostne riešiť formou zmieru.

Odoslaním elektronickej objednávky Predávajúcemu, Kupujúci zároveň potvrdzuje oboznámenie s VOP Predávajúceho.


Nakupujúci - spotrebiteľ - má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na posta@jphsystem.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na https://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ - fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

Nová Dubnica, 23.05.2022